ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ "ท้องถิ่นไทยรวมไทย สร้างชาติ "รณรงค์มาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่
   
 
   

 กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ท้องถิ่นไทยรวมไทย สร้างชาติ" รณรงค์มาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ เน้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564