ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
เลขที่  119  หมู่ที่  4  ตำบลทรัพย์อนันต์  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร       86140
โทรศัพท์. 077 – 651717 – 8 โทรสาร. 077 – 651719
 
 
หน่วยงานภานใน อบต.
 
นายก อบต.
ต่อ12
ปลัด อบต./รองปลัด อบต.
ต่อ13
สำนักปลัด
ต่อ14
กองคลัง
ต่อ15
กองช่าง
ต่อ16
นอกเวลาราชการ
ต่อ17
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
1669
 
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ชี่อ-สกุลผู้ส่ง
อายุ
เพศ
อาชีพ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร