องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
เลขที่  119  หมู่ที่  4  ตำบลทรัพย์อนันต์  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร       86140
โทรศัพท์. 077 – 651717 – 8 โทรสาร. 077 – 651719
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ทรัพย์อนันต์
ชี่อ-สกุลผู้ส่ง
อายุ
เพศ
อาชีพ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
เรื่องขอความช่วยเหลือ
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร