ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
   
 
   

             องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเกิดโรคแพร่ระบาดของสัตว์ โดยกำหนดออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2564

            ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ได้อำนวยความสะดวกแก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย โดยให้ประสานงานโดยตรงได้ที่อาสาปศุสัตว์ของแต่ละหมู่บ้าน

            จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564